وظایف و اختیارات معاونت آموزشی و تحضیلات تکمیلی

–    تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

–    برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه.

–    نظارت براجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.

–    اداره كليه امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

–    مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط.                                                                            

–    انجام ساير امور محوله از طرف رياست دانشگاه.