حسین گل محمدی

اهم وظایف  امور فرهنگی

-          تشکیل جلسات شورای فرهنگی

-          ارائه درخواست تشکل های دانشجویی به شورای فرهنگی

-           هماهنگی  در راستای برگزاری برنامه های فرهنگی

-          پاسخ گویی به مراجعات دانشجویی و نامه های مربوطه

-          ارائه گزارش به مراجع مربوطه

-          نظارت بر برنامه های فرهنگی

-          تعیین اولویتهای فرهنگی دانشگاه  و ارائه به زیر مجموعه‌های فرهنگی

بيشتر