1396/4/10 شنبه
اعضای علمی مرکز سمنان
 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

یوسف عالی عباس آباد

دکتری

دانشیار

زبان وادبیات فارسی

yosef_aali@yahoo.com

سید خلیل اکرامی

دکتری

استادیار

ریاضی محض-آنالیز

ekrami@pnu.ac.ir

مجتبی بابائی

دکتری

استادیار

حقوق بین الملل

mojtaba.babaee@gmail.com

فاطمه بیان فر

دکتری

استادیار

روانشناسی تربیتی

f.bayanfar@yahoo.com

امیرفرشاد بهره بخش

دکتری

استادیار

فیزیک

amirf_b@yahoo.com

علی پریمی

دکتری

استادیار

كلام-فلسفه دين

ali.parimi@yahoo.com

معصومه پازکی

دکتری

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

masomepazoki@yahoo.com

محمد زاغیان

دکتری

استادیار

علوم اقتصادی- اقتصاد سنجی

zaghian102000@yahoo.com

محمد جواد زینلی

دکتری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

mjzeinali53@yahoo.com

محمد شاه حسینی

دکتری

استادیار

مديريت دولتي -مديريت منابع انساني

shahhoseini@se.pnu.ac.ir

علی شیر افکن

دکتری

استادیار

مشاوره و راهنمايي

Alishirafkan2013@yahoo.com

مریم عزالدین

دکتری

استادیار

شيمي (شيمي تجزيه )

maryams77@gmail.com

حسن فراتی

دکتری

استادیار

مدیریت دولتی

Hassan.foraty@gmail.com

زهرا فیض

دکتری

استادیار

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي

feiz50@yahoo.com

فاطمه کریمی

دکتری

استادیار

رياضي (محض )

fatemehkarimi63@yahoo.com

ابراهیم امامی

کارشناسی ارشد

مربی

عمران - سازه

ebrahim_emami87@yahoo.com

عارف باباپور

کارشناسی ارشد

مربی

حسابدا ري

aref.babapour@yahoo.com

حسین تبیانیان

کارشناسی ارشد

مربی

مديريت - بازرگاني

hossein_tebyaniyan@yahoo.com

محمدعربی

کارشناسی ارشد

مربی

معماري

arabi1354@gmail.com

مهدی مکبریان

کارشناسی ارشد

مربی

مرمت احياي بناهاي تاريخي

mehdimokaberian@yahoo.com

مرضیه مومن

کارشناسی ارشد

مربی

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)

momen573@yahoo.com