خانم دوست محمدی

وظایف و اختیارات رئیس اداره آموزش
 

-          تقسیم کار بین افراد تحت سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن انجام امور محوله به آنها

-          انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان آزمون سراسری و دوره های کوتاه مدت بر اساس لیستهای ارسالی از سازمان مرکزی و ضوابط و آیین نامه های آموزشی دانشگاه

-          تشکیل و نگهداری پرونده تحصیلی برای هر یک از پذیرفته شدگان تا مرحله فارغ التحصیلی

-          برگزاری امتحانات مرکز بر اساس برنامه امتحانی ارسالی از سازمان مرکزی و انجام خدمات مرتبط با آن طبق دستورالعمل صادره

-          تشریح ضوابط و مقررات دانشگاه برای دانشجویان در ابتدای هرسال تحصیلی و مطلع ساختن آنها از آئین نامه  آموزشی و سرفصل دروس به نحو مقتضی

-          انجام کلیه امور مربوط به خدمات وظیفه عمومی دانشجویان مشمول اعم از معافیت تحصیلی ، ترخیص ، اعلام انصراف و اعلام فراغت از تحصیل به حوزه وظیفه عمومی مربوطه بر اساس ضوابط و دستورالعمل های صادره از مراجه ذیربط

-          گزارش تخلف دانشجویان خاطی به کمیته انضباطی دانشگاه از طریق ریاست مرکز

-          صدور معرفی نامه تحصیلی برای دانشجویان و اعلام تعداد واحد گذرانده براساس درخواست کتبی سازمانها و ارگانهای مربوطه

-          رسیدگی به درخواست دانشجویان در مورد مرخصی تحصیلی ، انصراف ، حذف تکدرس ، انتقال موقت و دائم ، مهمان شدن ، تغییر رشته و..... بر اساس آئین نامه آموزشی دانشگاه و دستور العمل های صادره و ارائه مدارک لازم به مسئولین ذیربط

-          طرح مسائل و مشکلات آموزشی  دانشجویان در شورای آموزشی مرکز

-          انجام سایر امور محوله از سوی مسئول مستقیم بر حسب مورد