كوچك يا بزرگ كردن بخش :.


مهدی مولایی

وظایف و اختیارات مسئول امور اداری

-          نظارت و کنترل حضور و غیاب کارکنان محترم

-          نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان محترم اعم از خدمات – نقلیه – نگهبانی – تاسیسات و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و دانشجویان گرامی

-          هماهنگی جهت برگزاری همایش ها – جلسات اداری و فرهنگی – بازدید علمی دانشجویان

-          پذیرش مهمانان از سایر استانها و مراکز و در اختیار گذاشتن امکانات موجود رفاهی و اقامتی

-          پاسخ به نامه های ارجاعی ادارات و دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری

-          گزارش حقوق و دستمزد در پایان هر ماه به ستاد استان – صدور احکام ماموریت درون شهری و برون شهری - مرخصی کارکنان – ارزشیابی کارکنان و بایگانی پرونده های اداری