سید سعید شاه مرتضایی

وظایف و اختیارات مدیر مالی

 

-          تقسیم کار بین افراد تحت سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن انجام امور محوله به آنها

-          نگهداری دفاتر مالی  حساب های اعتبارات مرکز اعم از بودجه عمومی ، در آمدهای اختصاصی ، کمک های مردمی و سایر

-          تامین اعتبار کلیه درخواستهای خرید کالا  و خدمات مرکز در قالب تخصیص اعتبارات  مصوب

-          تنظیم اسناد هزینه منطبق با قوانین و مقررات مالی

-          پرداخت هزینه های خرید کالا و خدمات مرکز با رعایت کلیه مقررات و قوانین اداری و مالی و معاملاتی

-          نگهداری اسناد و مدارک کالی مربوط به هزینه های انجام شده از محل بودجه ابلاغی و ارسال آن به مراجه ذیصلاح

-          نگهداری حسابهای بانک و تنخواه گردان مرکز  و تهیه صورت مغاریت های مربوط

-          نگهداری حسابهای اموال منقول و غیر منقول در قالب ضوابط مربوط

      -     انجام سایر امور محوله از سوی مسئول مستقیم بر حسب مورد
بيشتر