حسین گل محمدی 

وظایف و اختیارات اداره تربیت بدنی:

- برنامه ریزی در جهت توسعه و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه.

- پیش بینی و ارائه ی طرح ها و برنامه های ورزشی درون دانشگاه.

- ایجاد بستر مناسب و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های ورزشی.

- ایجاد تسهیلات لازم جهت شرکت استادان و کارکنان دانشگاه در فعالیت های ورزشی.

- تشکیل و اداره تیم ها و گروه های مختلف ورزشی.

- بررسی و انجام اقدامات لازم جهت آموزش فوق برنامه دانشجویان، کارکنان و استادان در رشته های مختلف ورزشی.

- برنامه ریزی به منظور برگزاری مسابقات ، المپیادها و جشنواره ها ی ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آن ها.

- آماده نمودن ورزشکاران به منظور انجام نمایش های ورزشی در مراسم رسمی و جشن های ورزشی.

- پیش بینی، برآورد و تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان، استادان و کارکنان.

- مراقبت و بهره برداری از میادین و تأسیسات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق