سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/3/12 دوشنبه
ریاست دانشگاه
 
نام ونام خانوادگی :                  دکتر مریم اسرافیلیان
 
عنوان پست سازمانی :              رئیس دانشگاه

آخرین مدرک تحصیلی :     دکتری   

                                         

شماره تلفن و دورنگار :    33374010-023
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نور استان سمنان
    
شرح وظایف :                 تعیین سیاست های کلی و خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاستهای آموزشی و پژوهشی

                                        رهبری فعالیت های آموزشی و اداری

                                        نظارت در تهیه و تدوین بودجه دانشگاه

                                         اعمال نظارت بر فعالیت های بخش های مختلف دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها

                                         ارائه گزارش سالانه عملکرد دانشگاه

                                         نصب و عزل مدیران گروه های آموزشی و مسئولان واحدهای ذیربط

                                         اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه و دستوالعمل های تعیین شده از سوی وزارت متبوع