سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1399/3/12 دوشنبه
مسئول آموزش 
 
نام ونام خانوادگی :                 ناهید دوست محمدی
عنوان پست سازمانی :              مسئول آموزش و امتحانات مرکز                                                                                               


                                         
 
شماره تماس   :    33374005-023 و داخلی : 115
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               

      تقسیم کار بین افراد تحت سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن انجام امور محوله به آنها
       تشکیل و نگهداری پرونده تحصیلی برای هر یک از پذیرفته شدگان تا مرحله فارغ التحصیلی
       برگزاری امتحانات مرکز بر اساس برنامه امتحانی ارسالی از سازمان مرکزی و انجام خدمات مرتبط با آن طبق دستورالعمل صادره
         گزارش تخلف دانشجویان خاطی به کمیته انضباطی دانشگاه از طریق ریاست مرکز
        صدور معرفی نامه تحصیلی برای دانشجویان و اعلام تعداد واحد گذرانده براساس درخواست کتبی سازمانها و ارگانهای مربوطه
          طرح مسائل و مشکلات آموزشی  دانشجویان در شورای آموزشی مرکز