سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1399/3/12 دوشنبه
مسئول اداره فرهنگی
 
نام ونام خانوادگی :                  روح الله واحدی
عنوان پست سازمانی :             مسئول اداره فرهنگی                                                                                               


                                         
 
شماره تماس   :    33370690-023 و داخلی : 145
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
            تشکیل جلسات شورای فرهنگی
         ارائه درخواست تشکل های دانشجویی به شورای فرهنگی
         هماهنگی  در راستای برگزاری برنامه های فرهنگی
         پاسخ گویی به مراجعات دانشجویی و نامه های مربوطه
          ارائه گزارش به مراجع مربوطه
           تعیین اولویتهای فرهنگی دانشگاه  و ارائه به زیر مجموعه‌های فرهنگی