سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1399/11/28 سه‌شنبه
مسئول آزمایشگاه
 
نام ونام خانوادگی :                 مسعود کرکه آبادی
عنوان پست سازمانی :              مسئول آزمایشگاه                                                                                               


                                         
 
شماره تماس   :    33374008-023 و داخلی : 146
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های کیفیت و گزارش دهی به مسئول مافوق.
نظارت بر شرایط محیط کار آزمایشگاه
بررسی عدم قطعیت تجهیزات اندازه‌گیری مطابق الزامات تعیین‌شده
درخواست خرید مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه
نگهداری نمونه‌های آزمایشگاه در محل مشخص تا مدت‌زمان تعریف‌شده
درخواست تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و ارسال به واحد نگهداری و تعمیرات