سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1401/8/17 سه‌شنبه
امور مالی
 
نام ونام خانوادگی :                  نوروز علی قزوینیان
عنوان پست سازمانی :              مسئول امور مالی                                                                                                


                                         
 
شماره تماس   :    33373466-023 و داخلی : 151
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
تقسیم کار بین افراد تحت سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن انجام امور محوله به آنها
تامین اعتبار کلیه درخواستهای خرید کالا  و خدمات مرکز در قالب تخصیص اعتبارات  مصوب
تنظیم اسناد هزینه منطبق با قوانین و مقررات مالی
پرداخت هزینه های خرید کالا و خدمات مرکز با رعایت کلیه مقررات و قوانین اداری و مالی و معاملاتی
نگهداری حسابهای بانک و تنخواه گردان مرکز  و تهیه صورت مغاریت های مربوط