كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1401/8/17 سه‌شنبه
عمرانی
 
نام ونام خانوادگی :                  رضا خلیلی
عنوان پست سازمانی :              مسئول امور عمرانی                                                                                               


                                         
 
شماره تماس   :    33370902-023 و داخلی : 150
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
فراخوان مشاوران و پیمانکاران
برگزاری مناقصات مشاوران و پیمانکاران
برآورد اولیه پروژه های عمرانی
بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی وتعدیلهای مربوطه
پیگیری و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت احداث ویا تکمیل پروژه ه